ชื่อเรื่อง : การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 กำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยให้ผู้ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับชำระภาษีได้ตั้งแต่บีดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 พร้อมเอกสารดังจ่อไปนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนง 2.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน สปก. นส.3 นส.3 ก. สค.1 (กรณีที่เจ้าของที่ดินโอนสิทธิ์แบ่งแปลงซื้อขายหลังจากปี พ.ศ.2563) โดยให้ผู้ชำระภาษีสามารถติดต่อขอรับชำระภาษีได้ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ หรือชำระภาษีผ่านใบชำระผ่านธนาคารที่เทศบาลตำบลกุดไหส่งให้ผู้ชำระภาษีพร้อม ภ.ด.ส.7 ทั้งนี้หากเกินกำหนดระยะเวลารับชำระภาษี ประจำปี 2565 แล้ว ผู้ชำระภาษียังไม่ชำระภาษี ผู้ชำระภาษีจะต้องเสียเบี้ยปรับ 20 % ของภาษีกรณีชำระภาษีก่อนมีหนังสือทวงถาม 40 % ของภาษีกรณีเกินกำหนดระยะเวลาชำระภาษีและอายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน กรณีไม่ชำระภาษี
ชื่อไฟล์ : Nq88jPaFri110728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้