ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสริมสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง