เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ_ศ_-๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ_ศ_-๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file การจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้-พ_ศ_-๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง-พ_ศ_-๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา-พ_ศ_-๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง-พ_ศ_-๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ-พ_ศ_-๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1