เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายปัญญาณัฎฐ์ ปาตู
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 09 3356 1267
นางสาวมนธิดา ตุพิลา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 08 5014 2300
นางสาวพรทิพย์ อินธิแสง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 09 2320 5324
นางสาวณฐพร ข่วงทิพย์
ครู (ศพด.บ้านกุดไห)
โทร : 09 3495 2807
นางสาวทองกล้วน ลามคำ
ครู (ศพด.บ้านกุดไห)
โทร : 09 3563 2284
นางสาวกัญญาพัชร ไพเรืองโสม
ครู (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 08 7224 1890
นางประนมพร โยธายศ
ครู (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 0879465955
นางถนอมรักษ์ ตุพิลา
ครู (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 0986847638
นางสาวรุ่งนภา กุดวงศ์แก้ว
ครู (ศพด.บ้านค้อน้อย)
โทร : 0612592419
นางทองพูน ริกำแง
ครู (ศพด.บ้านค้อใหญ่)
โทร : 0883321895
นางมะลิวัลย์ เภาโพธิ์
ครู (ศพด.บ้านค้อใหญ่)
โทร : 09 3429 8115
นางจิลาพร ชิณเกตุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกุดไห)
โทร : 08 3345 3033
นางสาวพัศราทอง จำปี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกุดไห)
นางสาวนริศรา อินทรพาณิชย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 08 3355 2125
นางเยาวเรศ ไกยะสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านกลาง)
โทร : 08 2201 6369
นางสาวรัตน์ธยา บัญเรืองจักร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านค้อน้อย)
โทร : 09 5169 8731
นางพรรณี วิเลศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านค้อใหญ่)
โทร : 09 8613 0458
นางสาววรนุช บุญโคดม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านค้อใหญ่)
โทร : 08 5952 4232
นางบุษลา นามศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านค้อน้อย)
โทร : 08 7858 2436