เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางนริสสรา นาคะอินทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 06 2505 9232
นางทิชากร สวนาการณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0887309980
นางสาววรรณภา อามาตย์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 09 7320 5869
นางสาวชุติกาญจน์ รังวารี
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 06 1074 5896
นางสาวปิติมา ข่วงทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 06 1287 5124
นายรัตธวุธ ตุพิลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 08 3123 8719
นางสาวกิตติยา ดาบโสมศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 09 3747 4505
นายธนุ สุรินทะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0935231315
นางสาวน้ำฝน สีมาวษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 06 5318 9277
นายพัทธพล ถึงคำภู
พนักงานขับรถยนต์