เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไสรัส โคโรนา 2019 (COVID19) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file พระราชบัญญัติประกอบรฐธรรมนญว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่๑๓พศ๒๕๕๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file รัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1