เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
help Q&A
คำถามที่พบบ่อย
Q: อยากทราบประวัติของตำบลกุดไห A: สำหรับประวัติของตำบลกุดไห มีดังนี้ ที่ตั้ง ชนเผ่าในตำบลกุดไห ส่วนใหญ่จะเป็น เผ่าย้อ และเผ่าผู้ไท ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพมาจากเมืองก่องแก้วมหาชัย ประเทศลาว โดยมีผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ชักชวนมา และได้ตั้งรกรากกระจายอยู่ตามป่าเขาใกล้ๆแหล่งหนองน้ำ (เป็นที่มาของคำว่า“กุด”)ซึ่งแปลว่าหนองน้ำ ที่ใช้นำหน้าชื่อหมู่บ้านต่างๆ เช่น กุดไห กุดบาก กุดไห เป็นต้น และทำมาหากินตามวิถีการดำรงชีพ เช่น การเป็นพรานล่าสัตว์ การทำการเกษตร มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในวงศ์เครือญาติ โดยจะสังเกตได้จากนามสกุลที่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของแต่ละกลุ่ม/หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งตามชื่อของผู้นำหรือผู้ที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านนั้นๆ มีการรวมกลุ่มชุมชนจนมีจำนวนประชากรมากขึ้นและมีการขยายเขตพื้นที่ทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และ ได้แยกตัวออกจากตำบลกุดบาก ตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “ตำบลกุดไห” เนื้อที่ ตำบลกุดไหอยู่ห่างจากอำเภอกุดบากไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร ทิศเหนือ จรด ตำบลนิคมน้ำอูน,ตำบลหนองปลิง, ตำบลสุวรรณคาม และ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ จรด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก จรด ตำบลนาม่อง จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก จรด ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่เทือกเขาภูพาน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงภูเขา ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มีแหล่งน้ำหลายสายซึ่งกำเนิดจากเทือกเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตรลักษณะทั่วไปเป็นภูเขาที่ราบสูง ที่ราบหุบเขาและที่ราบลุ่ม พื้นที่ป่าอยู่ทางทิศใต้ เขตบ้านงิ้วหมู่ที่ 2 บ้านค้อน้อยหมู่ที่ 5 บ้านค้อใหญ่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ส่วนแหล่งน้ำมีโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 และเขื่อนน้ำอูนอยู่ทางทิศเหนือ ติดเขตบ้านกลางหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 พื้นที่สูงอยู่ทางทิศใต้ลาดต่ำลงสู่ทางทิศเหนือมีลำห้วยที่สำคัญ เช่น ห้วยกระเฌอ ห้วยอีด่อน ห้วยแสนพัน เป็นต้น Q: สามารถติดต่อ เทศบาลได้ทางไหนบ้าง A: ท่านสามารถติดเทศบาลตำบลกุดไห ได้ดังนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-7842919 ต่อ 19 https://www.kudhailocal.go.th https://www.facebook.com/kudhailocal57 E-Mail : kudhai-57@hotmail.co.th Q: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาล คืออะไรค่ะ A: วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้าด้านการศึกษา บริหารงานโปร่งใส เป็นธรรม น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” Q: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ A: การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อรับเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. 2563 จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม – กันยายน 2562 ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลกุดไห จะมีประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครื่องกระจายเสียงทางไกล, เว็บไซต์เทศบาลตำบลกุดไห http://kudhailocal.go.th และ facebook: เทศบาลตำบลกุดไหhttps://www.facebook.com/kudhailocal57, https://www.facebook.com/kudhailocal/ Q: ไม่ทราบว่าการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ สามารถไปลงได้เมื่อไหร่และจะต้องทำอย่างไรบ้าง A: ผู้ที่จะลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายใหม่ สามารถมาติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดไหตามทะเบียนบ้าน หลักฐานประการลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง มีหลักฐานดังนี้ 1. บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ ในกรณีมอบอำนาจ มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ Q: แจ้งซ่อมไฟฟ้า แจ้งได้ที่ไหน อย่างไร A: มาติดต่อเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มแจ้งความเสียหายโคมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน ได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไห Q: การติดต่อขอใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ต้องทำอย่างไรอย่างไร A: มาติดต่อเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา ได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลกุดไห พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ Q: ต้องการขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ต้องทำอย่างไร A: ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลข่าวสารได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดไห ได้ดังนี้ 1. สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห 57 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 โทรศัพท์ 042-784291 โทรสาร 042-7842919 ต่อ 19 2. https://www.kudhailocal.go.th 3. https://www.facebook.com/kudhailocal57 4. E-Mail : kudhai-57@hotmail.co.th Q: ต้องการขอติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องทำอย่างไร A: ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดไห พร้อมเขียนคำร้องการจดทะเบียนพาณิชย์/เลิกประกอบพาณิชยกิจ/เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ และบันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลกุดไห พร้อมแนบเอการดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3. ใบทะเบียนพาณิชย์ แบบ พค.0403 ในกรณีขอยกเลิกประกอบพาณิชยกิจและเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน Q: การติดต่อขอรับชำระภาษี ต้องทำอย่างไรอย่างไร A: ติดต่อขอรับชำระภาษี ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลกุดไห ในวันและเวลาราชการ ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 2. ภาษีบำรุงท้องที่กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี **ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน 3. ภาษีป้ายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี Q: ถ้าต้องการเรียกใช้บริการรถกู้ชีพของเทศบาลตำบลกุดไห ต้องติดต่อที่ไหน A: ท่านสามารถติดต่อไปที่ 1669 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสกลนคร ทางศูนย์ฯ จะประสานรถกู้ชีพที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ หรือติดต่อโดยตรง 096-7061595 Q: เทศบาลตำบลกุดไห เปิดทำการกี่โมง A: เทศบาลตำบลกุดไห เปิดทำการวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 08:30น. – 16.30 น. Q: ต้องการใช้ห้องประชุม เทศบาลตำบลกุดไห ต้องติดต่อที่ไหน A: ติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลกุดไห หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0-4278-4291 ในวันและเวลาราชการ