เทศบาลตำบลกุดไห call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
กุดไห
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

การรับลงทะเบัยนผู้พิการต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ให้ผู้พิการนำหลักฐานมาแสดงต่อเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 1.บัตรประจำตัวคนพิการตัวจริง 2.ทะเบียนบ้านตัวจริง 3.สุมดเงินฝากธนาคาร 4.สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ที่ใช้ปัจจุบันสามารถยื่นหรือมีบัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และต้องเป็นประเภทออมทรัพย์เท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ กำหนดวัน เวลา สถานที่รับขึ้นทะเบียน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร การแจ้งความประสงค์ ในการรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ - โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ - โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคนพิการ

(โดย:นางถนอมศิล ริกำแง เขียนเมื่อ:25 เมษายน 2566)

ขอทราบรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุนำหลักฐานมาแสดงต่อเทศบาลตำบลกุดไห เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ที่ใช้ปัจจุบันสามารถยื่นหรือมีบัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และต้องเป็นประเภทออมทรัพย์เท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลกุดไห กำหนดวัน เวลา สถานที่รับขึ้นทะเบียน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. และระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566- 30 กันยายน 2566 ในวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

(โดย:นางทิลกลอน ข่วงทิพย์ เขียนเมื่อ:25 เมษายน 2566)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว